Populacje najbardziej narażone na zmiany klimatu

Zmiany klimatu oddziałują na aparat gospodarczy i produkcyjny, wpływając na dostawy energii elektrycznej, szlaki komunikacyjne, gospodarstwa domowe, przemysł i instytucje. Ograniczają dostęp ludzi do dóbr i usług.

Może to dotyczyć każdego, ale nie w równym stopniu. Należy uznać, że niektóre populacje są bardziej wrażliwe na zmiany klimatu i często jako pierwsze odczuwają ich skutki.

Mniejszości etniczne

Mniejszości etniczne żyją zazwyczaj na obrzeżach dużych miast lub na przedmieściach, nawet w krajach rozwiniętych. Niektóre z nich to społeczności migrujące lub przesiedlone w wyniku konfliktu.

Grupy te już teraz cierpią z powodu nierówności w dostępie do usług zdrowotnych. A zmiany klimatyczne mogą nasilić lub uwypuklić takie nierówności. Związane z tym badania opublikowane w 2015 roku wykazały, że śmiertelność dzieci z rodzin afroamerykańskich była wyższa podczas fal upałów w amerykańskim stanie Kalifornia.

Ludzie w ubóstwie

Niezależnie od tego, czy należą do mniejszości etnicznych, czy nie, większość osób dotkniętych ubóstwem żyje na nisko położonych obszarach przybrzeżnych lub na zboczach gór. Takie grunty są tańsze, ale jednocześnie niebezpieczne, niestabilne i stale narażone na zalanie lub osunięcie się ziemi.

Ludność wiejska

Większość ludności wiejskiej utrzymuje się z rolnictwa na własne potrzeby. Takie rolnictwo jest bardziej niepewne i podatne na zmiany klimatu. Ponadto rodziny te, żyjące na ubogich obszarach wiejskich, zajmują zwykle najmniej produktywne grunty, które są najbardziej narażone na skutki powodzi lub suszy. Są one niezabezpieczone i pozbawione systemów nawadniających.

Ludy tubylcze

Chociaż ich styl życia ma niewielki wpływ na środowisko, grupy tubylcze również zostały dotknięte zmianami klimatu. Często żyją w dżungli lub na odległych obszarach, bez szlaków komunikacyjnych.

Konieczność powstrzymania zmian klimatycznych

Powstrzymanie zmian klimatycznych jest koniecznością; jest nieuchronne i nie można tego odkładać. Musimy pamiętać, że tak jak istnieją wrażliwe populacje, istnieją również wrażliwe ekosystemy, a nawet całe kraje. Planeta jest delikatna. Zmiany klimatyczne mają wpływ na ludzi, aparat produkcyjny i ekosystemy. Życie człowieka w ogóle, flora i fauna są związane z klimatem, gdyż od niego zależą.

Źródło: https://naszagazeta.pl